Pierangelo Lupo: tra storia, trekking ed enogastronomia